Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  09  /HHVT-VP

V/v kiến nghị Bộ GTVT và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm phí sử dụng đường bộ cho các đơn vị kinh doanh vận tải

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 04  năm 2020

Kính gửi: Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

Thực hiện công văn số 41/CV-HHVT ngày 29/4/2020 của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam về việc Báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm phí đường bộ trên đầu phương tiện. Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên xin tổng hợp báo cáo như sau:

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đến nay tổng số hội viên của Hiệp hội là 53 hội viên, Trong đó: hội viên kinh doanh vận tải hành khách 50 đơn vị, kinh doanh vận tải hàng hóa 03 đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân tỉnh, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên về việc phòng, chống và ngăn chặn sự phát tán, lây lan của dịch bệnh Covid-19. Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên đã tuyên truyền và hướng dẫn các hội viên trực thuộc hiệp hội chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Do đặc thù của nghành vận tải là giao lưu, tiếp xúc, lan tỏa lớn nên nguy cơ lan truyền dịch cao; Các doanh nghiệp đã thành lập Ban chỉ đạo chống dịch, đầu tư mua trang thiết bị vật tư y tế như khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, trang bị đầy đủ cho lái xe và hành khách, tuyên truyền phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe để thực hiện.

Qua công tác khảo sát và lấy ý kiến của các hội viên là doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên đã tổng hợp, đánh giá những tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể:

1. Đánh giá chung về hoạt động vận tải trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hoạt động vận tải hành khách: Thực hiện Công văn số 538/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 29/03/2020 của Sở giao thông vận tải Thái Nguyên về việc thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đề phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 30/03/2020. Số đơn vị kinh doanh vận tải chịu tác động bao gồm 19 đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định  với 370 phương tiện, 33 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi với gần 2.000 phương tiện, 05 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt với 158 phương tiện và trên 450 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch với gần 800 phương tiện. Đến hết ngày 22/04/2020 số phương tiện hành khách được hoạt động trở lại tối đa không quá 50% số lượng phương tiện của các đơn vị. Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị kinh doanh vận tải sản lượng khai thác quý I giảm 40- 50%, trong tháng 04/2020 giảm 90%, dự tính tháng 5/2020 chỉ đạt 30 - 40% cùng kỳ năm trước; Số lao động của các đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng công việc khoảng trên 4.500 lao động.

Hoạt động vận tải hàng hóa: Trên địa bàn tỉnh có tổng số 54 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hàng hóa bằng xe Công- ten – nơ với 275 phương tiện, trên 1400 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường với trên 2700 phương tiện. Sản lượng vận tải hàng hóa trong quý I năm 2020 chỉ đạt khoảng 40 -50%, ước tính trong tháng 4, 5  chỉ đạt 40% cùng kỳ năm trước.

2. Một số khó khăn và kiến nghị, đề xuất

Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa đều sụt giảm nghiêm trọng, trong khi đó các chi phí cố định như lãi vay ngân hàng đầu tư phương tiện, khấu hao, lương,  bảo hiểm…doanh nghiệp vẫn phải chi trả.

Để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn chống dịch Covid-19, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quan tâm, xem xét chỉ đạo các ban ngành giải quyết một số vấn đề như: đề nghị các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ giảm lãi suất vay đầu tư phương tiện và cơ cấu lại thời hạn trả nợ ngân hàng; đề nghị ngành thuế, ngành bảo hiểm xã hội xem xét giãn tiến độ nộp thuế, bảo hiểm và không tính chậm nộp thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.

Tiếp tục đồng hành và hỗ trợ giúp các đơn vị kinh doanh vận tải vượt qua khó khăn trong giai đoạn giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện cụ thể như sau:

- Đối với vận tải hành khách, trong tháng 2,3,5,6 giảm 50%, tháng 4 giảm 100%.

- Đối với vận tải hàng hóa đề nghị giảm 50% trong các tháng thực hiện chống dịch theo chỉ đạo của chính phủ.

Trên đây là tình hình thực hiện và khó khăn của các doanh nghiệp vận tải gặp phải trong thời gian chống dịch Covid -19, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên tổng hợp trân trọng báo cáo và đề nghị Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn giảm phí đường bộ thu trên đầu xe cho các doanh nghiệp vận tải./.

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng cám ơn !

Nơi nhận:

- Như trên (B/cáo);

(B/cáo)

 
- Bộ GTVT;

- Sở GTVT Thái Nguyên;

- Các Hội viên HH (để biết);

- Lưu VPHH

TM. HHVT Ô TÔ THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Vinh

 

 

 

Các tin khác