Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên

Hiệp Hội vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/HHVT-VP

V/v hỗ trợ các DN vận tải thực hiện chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19).

Thái Nguyên, ngày 16  tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ chỉ đạo của Chính Phủ và UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ngăn chặn dịch Covid -19, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc.

Qua kiểm tra và báo cáo của các doanh nghiệp, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên nhận thấy các doanh nghiệp đã triển khai mạnh mẽ quyết liệt. Do đặc thù của nghành vận tải là giao lưu, tiếp xúc, lan tỏa lớn nên nguy cơ lan truyền dịch cao; Các doanh nghiệp đã thành lập Ban chỉ đạo chống dịch, đầu tư mua trang thiết bị vật tư y tế như khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, trang bị đầy đủ cho lái xe và hành khách, tuyên truyền phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và yêu cầu lái xe hướng dẫn hành khách thực hiện.

Tuy nhiên theo chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ chống dịch, người dân thực hiện việc hạn chế đi lại, hội họp, du lịch, lễ hội…nên sản lượng, doanh thu của nghành vận tải giảm hẳn. Theo báo cáo của CTCP TM&DL Hà Lan, HTX vận tải Chùa Hang, CTCP xe khách Thái Nguyên, Bến xe khách TTTP Thái Nguyên… sản lượng vận tải giảm khoảng 40-50%, số đầu xe hoạt động giảm 30 – 40%... Trong khi đó các chi phí cố định như lãi vay ngân hàng đầu tư phương tiện, khấu hao, lương. bảo hiểm..doanh nghiệp vẫn phải chi trả.

Để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn chống dịch Covid-19, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quan tâm, xem xét chỉ đạo các ban ngành giải quyết:

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ giảm lãi suất vay đầu tư phương tiện và cơ cấu lại thời hạn trả nợ ngân hàng.

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành thuế, ngành bảo hiểm xã hội xem xét giãn tiến độ nộp thuế, bảo hiểm và không tính chậm nộp thuế giá trị gia tang cho các doanh nghiệp.

Trên đây là tình hình thực hiện và khó khăn của các doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn  chống dịch covid -19, Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên tổng hợp trân trọng báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết hỗ trợ các doanh nghiệp.

Xin trân trọng cám ơn !

Nơi nhận:

- HH vận tải VN (B/cáo);

- Các DN VT (để t/hiện);

- Các UV BCH (để thực hiện)

- Lưu VPHH

TM. HHVT Ô TÔ THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH

 

                                (Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Vinh

Các tin khác